Croatian Print

PROJEKT

U zadnjih nekoliko godina slijedom promjena u sigurnosnim i obrambenim politikama napušten je velik broj vojnih objekata. Karakteristično za većinu ovih objekata jest da im se moŝe lako pristupiti, da su često smješteni u gradskom centru, te da su dobro povezani kroz modernu infrastrukturu. Prema tome lako je zaključiti da je obnova napuštenih vojnih objekata smještenih u blizini gusto naseljenih područja od velikog značaja za lokalnu zajednicu, te ujedno predstavlja zanimljivu priliku za privatne investitore. Nadalje, obnovom napuštenih vojnih objekata sačuvati će se zelene površine, podrŝati odrŝivi urbani, ekonomski i socijalni razvoj, te će javni vlasnik moći profitirati od rehabilitacije istog. Cilj FATE-a je rješavanje ključnih problema vezanih uz napuštene vojne objekte, definiranjem odgovarajućih programa prenamijene u skladu s ciljevima strategije razvoja zajednica, kroz stvaranje provedivih i operativnih planova. FATE će također odgovoriti i na konkretnu potrebu za većim teritorijalnim gospodarskim rastom poticanjem konkurentnosti u poduzetničkom okruŝenju, kroz strukture podrške kao što su poslovni inkubatori ili centri za poslovnu podršku, te pronalaŝenjem odgovarajućih mjera za poticanje gospodarskog rasta i razvoja malih i srednjih poduzeća. Projekt se financira iz sredstava Transnacionalnog programa suradnje za jugoistočnu Europu za razdoblje od 2007. do 2013., unutar prioritetnog područja 4 koje za cilj ima razvoj transnacionalnih sinergija za odrŝivi razvoj područja, u ukupnom iznosu od  2.200.000,00 eura, a koji je dijelom sufinanciran od strane ERDF-a u iznosu od 1.725.500 eura. Započeo je u oŝujku 2009., a završava u prosincu 2011. godine.

AKTIVNOSTI I REZULTATI

Planirane aktivnosti uključuju analizu ekonomskog i poduzetničkog okruŝenja, izradu karte terena i procjenu napuštenih vojnih objekata, definiranje i primjenu modela preraspodjele imovine, te obnovu bivših vojnih dobara. Studije provedivosti i pilot-aktivnosti će utrti put uspostavi strategija u cilju poticanja poduzetništva i rasta ulaganja, te identifikaciji operativnih planova i investicijskih projekata za obnovu i prenamjenu napuštenih vojnih objekata u centre za poslovnu podršku ili poslovne inkubatore. Uz ove glavne inicijative dolazi i učinkovit sustav upravljanja i ciljane promidŝbene aktivnosti, kako bi se osigurala njihova uspješna provedba. Glavna projektna ostvarenja i očekivani rezultati su prijenos metodologija, usvajanje programa i prijedloga za obnovu napuštenih vojnih objekata, urbanističko planiranje u svrhu uspostave centara za poslovnu podršku i poslovnih inkubatora s visokim tehnološkim i upravljačkim standardima. Projektom će također biti obuhvaćena i izrada poslovnih planova za poslovne inkubatore i centre za poslovnu podršku, izrada mišljenja o postupku prijenosa napuštenih vojnih objekata sa središnje na lokalnu razinu, te će biti dana podrška usvajanju opće strategije za promicanje poduzetništva.

Radni paketi (RP)

Projektne aktivnosti su organizirane u sljede─çih pet radnih paketa:

RP 1 Koordinacija upravljanja transnacionalnim projektom:  sustav koji omogućuje upravljanje aktivnostima i osigurava pravilan tijek i praćenje projekta s financijskog, tehničkog i strateškog gledišta, te predviđa srednjoročnu i konačnu ocjenu kvalitete projekta.

RP 2 Komunikacija i širenje učinaka: komunikacijske aktivnosti će se provoditi interno, kako bi se osigurao stalan protok informacija među partnerima, te eksterno, kako bi se pojačao utjecaj i prijenos projektnih rezultata na ciljne skupine, poboljšala razina informiranosti dionika, te širili učinci i omogućila vidljivost projekta.

RP 3 Analiza napuštenih vojnih objekata: predviđa uspostavu općih metodoloških alata, počevši od okruŝenja i SWOT analize, te procjenu onih napuštenih vojnih objekata koji su pogodni za početak procesa obnove.

RP 4 Alat za provedbu projekta: planiraju se uspostaviti alati i mjere za upravljanje procesom prenamjene, kao mjere politike u funkciji promicanja poduzetništva, privlačenja izravnih stranih ulaganja, uspostave učinkovitih poslovnih inkubatora i centara poslovne podrške, te upravljanja procesom prijenosa vlasništva napuštenih vojnih objekata.

RP 5 Pilot-aktivnosti: sastoje se od pokretanja procesa prijenosa vlasništva i faze obnove programiranjem obnove lokacija u prostornim planovima, te izradom strategija za poslovne inkubatore i centre poslovne podrške.